Žijeme v Matrixu? II

úterý 11. listopad 2014 08:46

Hybridní inteligence, inteligentní prostředí a jejich autonomizace

 Lidstvo hledá mimozemskou inteligenci převážně mimo Zemi. Jednak proto, že si myslí, že ji potřebuje, jednak proto, že z ní má strach a rád by o ní věděl dříve, než ona o něm. Něco velmi podobného (a možná potenciálně stejně nebezpečného) ale může existovat i na naší planetě a možná s tím, aniž si to uvědomujeme, denně komunikujeme. A možná (ale spíš zcela jistě) tento neviditelný Matrix vysává naše mozky a parazituje na nich.

Jde o to, že některé lidské servisni systémy zaměstnávající člověka nebo jinak využívající lidskou práci nebo produkty lidské práce (zejména práci s informaceni a počítačovou techniku) projevují trvalou (organickou a organicky přirozenou) tendenci se vnitřně autonomizovat, působit v rozporu se svým účelem, méně efektivně a kontraproduktivně.

Kromě běžných systémových chyb, vedlejších nežádoucích účinků a známých externalit a kvaziinteligentních vlivů, které toto způsobují, existuje podezření, že tyto systémy díky své složitosti, uspořádanosti (strukturovanosti) a významným zdrojům - včetně úzké integrovanosti lidské a strojové inteligence a práce - vykazují jakousi pseudovlastní, hybridní inteligenci a jejich kontraproduktivní činnost může být důsledkem v podstatě nežádoucí organické autonomizace těchto systémů, jakoby šlo o nějakou mimozemskou, nelidskou (až protilidskou) inteligenci a její cíl jakoby byl v rozporu s cíli lidstva, lidské komunity, člověka. Přestože vlastní inteligence těchto systémů je omezená a tyto systémy fungují díky integraci lidské a strojové inteligence (která je také lidského původu), budeme hovořit o hybridní inteligenci. V případě výraznější autonomizace hybridní inteligence hovoříme o parazitování na lidské a strojové inteligenci. A tak se situace pomalu obrací a ze servisních systémů se stávají systémy řídící a vládnoucí a člověk pomalu ale jistě degeneruje na jejich udržbáře, zdroje a animátory.

Musíme si ale uvědomit, že v podstatě každý umělý systém představuje automaticky konkurenci přírodním systémům, a to i bez nějakých inteligentních projevů, a to na mnoha úrovních své existence, a to bez ohledu na fakt, že většinou je projektován, konstruován a udržován pro nějaký konkrétní cíl, který je (aspoň převážně, krátkodobě či zdánlivě) pro přírodní systémy (např. pro člověka) učitečný. Asi nebude vždy ani možné zcela odlišit škody "automatické" od těch autonomně inteligentních, ale není to ani nutné. Důležité je si tyto externality, nežádoucí účinky uvědomovat a snažit se je eliminovat.

Možná si řeknete: "No jo, ale jsou to v podstatě mrtvé systémy - bez člověka nedaji (skoro) ani ránu!" Jenomže to je jednak stále méně pravdou, jednak člověk tyto systémy animuje, oživuje. Třeba už jenom tím, že chodí do práce nějakým způsobem může přispívat k oživení desítek systémů. Navíc tyto systémy dokážou přežívat i v okamžiku stavu nefunkčnosti, ta jim mnohdy neškodí, stačí jim nějaký cyklický nebo dokonce nepravidelný život.

Příkladem servisního systému může být ministerstvo, (na regionální, národní, svazové, kontinentální či globální úrovni) (mas)medialní systém, justiční systém, finanční systém, trh, ekonomický systém, internet, energetický systém, dopravně-logistický systém, výrobně-logistický systém, vojensko-obranný a vojensko-průmyslový systém, zdravotní a zdravotnický systém, řídící a politický systém, sociální systém, ekologický systém (antropoekokomplex). Dosah a výkon hybridní inteligence je potenciálně zvyšován např.: a) propojeností servisních systémů různého typu b) vertikální a horizontální propojeností c) zvyšováním kapacity a výkonu integrovaných inteligentních systémů d) morfickou rezonancí s inteligentními a kvaziinteligentními vzory e) paradocní integrací integrací tzv. inteligence přírody, té příárody, které následně škodí

S kontraproduktivní činností hybridní inteligence je značně prolnuta množina případů tzv. byrokracie, množina případů poškozování lidského zdraví či životního prostředí působením technosféry, množina okolností vedoucích k válkám či epidemiím. S hybridní inteligencí je prolnuta i tzv. inteligence prostředí. Do jisté míry je inteligentní prostředí případem hybridní inteligence. Před několika lety jsem o inteligentním prostředí napsal pro Wiki:

Inteligentní prostředí je sociologický, sociopsychologický resp. kybernetický pojem pojem vyjadřující inteligenci, kterou na inteligentní subjekt působí jeho pracovní prostředí, resp. civilizací inteligentně strukturované životní prostředí v propojení sítí a systémů komunikačních, dopravních, výpočetních, ekonomicko-výrobních, ekonomicko-obchodních, archivních, orientačně- a naučně-informačních aj. Inteligentní prostředí zvyšuje vlastní inteligenci subjektu resp. jeho pracovní a informační výkonnost, ale může produkovat různé externality či dokonce může mít tendenci se orientovat na určité své autonomní cíle, díky čemuž se může dostávat do rozporu se záměrnými nebo potenciálními cíli člověka a lidské civilizace. Inteligentní prostředí se tak může dostat až do pozice ne-lidské inteligence směřující proti cílům inteligence lidské, jakoby šlo o inteligenci nepřátelskou. Inteligentní prostředí je sice budováno, udržováno a animováno lidskou resp. člověkem vytvořenou umělou inteligencí, ale v některých ohledech se může chovat autonomně a to až po projevy strojové inteligence.

Tento termín byl ve 20. století používán nejčastěji pro ilustraci faktu, že i méně inteligentní, méně tvůrčí, méně kvalifikovaný či méně vzdělaný člověk může v inteligentním prostředí (resp. s celkově kvalitním zázemím) podávat stejný pracovní či informační výkon jako pracovník kvalitnější. V současnosti se dostává do popředí problém externalit a autonomnosti inteligentního prostředí. (Konec citace)

Mimochodem, k formulování pojmu inteligentního prostředí mě inspirovala práce v televizi. Je krásným příkladem instituce, kde nelze přehlédnout, že dobře naolejované soukolí (televizní) výroby dokáže způsobit, že i úplný pitomec či lenoch tam může v libovolné funkci i celé roky fungovat, aniž by to bylo na celkovém výsledku (televizním pořadu) příliš patrno. 

Diagnostikovat přítomnost autonomní "cizí" inteligence je obtížné i pro to,  že hybridní inteligence se nemusí projevovat spojitě, ale diskrétně (např. v cyklech, podobně jako při práci počítače), takže její vliv někdy můžeme odhalit pouze statistickými metodami; může se projevovat relativně nemateriálně (jako morficko rezonanční vzor či energoinformační vlna) nebo zpočátku jen na nevýznamných, periferních jevech, nebo může být maskována činností integrovaných inteligentních systémů včetně projevů lidské vůle.

Z teoretického hlediska, ale i pozorováním sestupných větví rozvoje lidské civilizace se dostáváme k podezření, že hybridní inteligence může značnou měrou přispívat ke vzniku a prohlubování vážných problémů globálního antropoekokomplexu. Studiem hybridní inteligence možná (ale spíš velmi pravděpodobně) můžeme nalézt nové nástroje řešení těchto problémů, jako i obrany před jejich vznikem. Problémy hybridní inteligence je třeba zvládnout dříve než „zvládne“ nevratně ona nás, než její vliv nevratně poškodí globální antropoekokomplex, člověka či jeho společnost (civilizaci) nebo než budou národy přinuceny její vliv zastavit anarchistickou dezintegrací „mateřských“ servisních systémů, tedy destrukcí technické civilizace.

"Lidská bytost riskuje, že bude redukována na pouhé soukolí nějakého mechanismu, který s ní zachází jako s nějakým užitečným společenským statkem." Papež František; Evropský parlament, 25. 11. 2014

 

Obávám se, že papež František díky svému taktu neřekl celou pravdu - totiž, že většina lidí na této planetě už dávno jako kolečka nějakého mechanismu (ale spíš současně mnoha různých mechanismů) dávno funguje.

Darius Nosreti

Související články


Poslední články autora

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora