Energoterapie

úterý 26. únor 2013 09:21

 Obsah: Definice energoterapie; Definice energoinformace; Energoinformace – historické zdroje; Energoinformace – aktuální zdroje a hypotézy; Energoterapie – historické zdroje; Energoterapie – aktuální zdroje a hypotézy; Bioenergetická hygiena a základní zásady a terapie; Školy energoterapie; Výzkum a vývoj energoterapie; Zdroje; Vysvětlivky  

 

Definice energoterapie (bioenergoinformační terapie, kosmopsychoenergosugestologie)

Energoterapie je léčebné, preventivní, kondiční nebo rehabilitační působení na energoinformační systémy lidského nebo zvířecího těla, nejčastěji pomocí energoinformačního působení léčitele, tedy pomocí energoinformace (bioenergie).

 

Definice energoinformace (bioenergie, bioeneroinformace, kosmopsychoenergoinformace)

Energoinformace nemá ve většině případů aplikace tohoto pojmu dosud známého (nebo oficiální vědě známého nebo zcela známého) fyzikálního, biologického či psychického nositele. V nejobecnějším smyslu jde o celkový (souhrnný) či specifický strukturně-energetický potenciál organismu, orgánu či buňky nebo celkový (souhrnný) léčebný vliv (známích i neznámých vlivů) okolí, na léčbě přímo nezúčastněných i záměrně zúčastněných lidí, zvířat, rostlin a dalších organismů (nebo jejich částí), nerostů a energií na léčbu pacienta či zdravotní prevenci skrze známé či neznámé nositele energie a informace. V uzším smyslu slova jde o léčebné využití morfické rezonance, jinými slovy o vliv odrazů, vzorů (zesílených odrazů) a interferencí v hyperprostoru interferencí formálního pole. Historicky dělíme energoinformaci na kosmickou a pozemskou; z kosmické někdy vydělujeme např. energoinformaci Měsíce, Slunce, planet a hvězd) pozemskou dělíme na energoinformaci organizmů (psychickou, tělesnou, zvířat, rostlin, ostatních organizmů a mikroorganizmů), zemskou (např. jeskyní, vortexů, GPZ, tektonickou – např. hlubinných proudů tekoucí lávy, zlomů v zemské kůře a zemětřesení),

 

A protože nevíme přesně ve všech případech, co je to energoinformace a neznáme dostatečně všechny lidské energoinformační systémy, je jasné, že většinu následujících pojmů musíme považovat za pomocné a účinek většiny energoterapeutických metod zdůvodňujeme spíše pomocnými a převážně empiricky podloženými hypotézami, než hypotézami ze všech úhlů pohledu prokázanými a vědecky zdůvodněnými.

 

Energoinformace – historické zdroje

To, co nazývám energoinformací, bylo často v historii nazýváno energií, zářením, silou či magnetismem. Aby nedocházelo k homonymickým zmatkům, a protože se přemětná léčebná energie (současně energie, o niž se opírá existence lidských energoinformačních systémů) od fyzikálních energií přeci jen v něčem liší, myslím, že bude lépe se držet pojmu energoinformace.

 

Energoinformace zjevně není vlastní jen živým systémům, je, zdá se, přítomna i ve fyzikálním pozemském a kosmickém světě: Vším živým i neživým proniká tzv. Kosmická energie o které se již v minulosti zmínil Aristoteles a nazval jí „Éter“. Naopak Albert Einstein o několik staletí později ji kategoricky popřel. O této energii která je údajně nevyčerpatelná a nejsilnější se zmiňují snad všechny prameny. Bohužel ale nějak není známo kde a z čeho se tato energie vlastně tvoří. Taoisté ji nazývali „Čchi“ Babyloňané „Ti“ Japonci „Rei ki“ a Tibeťané „Šugs rlung“ (Martin Holický – 1).

 

Dávní učenci se shodli, že jde o energii velmi mocnou, ale zároveň velmi jemnou, a to jak ve fyzikálním smyslu (fyzik by řekl, že jde o sílu ultra-slabou), tak ve smyslu podílu na nejvyšších, nejušlechtilejších - kreativních aspektech přírody. Pro fyzika znamená odvěké pozorování síly nějakým způsobem přesahující běžné fyzikální parametry a narušující dokonce i pevnost mnoha fyzikálních konstant jediné hypotetické východisko – že fyzikální parametry mají společné dno, že se mohou navzájem ovlivňovat, že spolu mohou utvářet kontinuitu podobnou té, kterou spolu vytvářejí např. parametry prostoru a času. Nejprve si o energoinformaci (reiki, práně, čchi) uveďme několik stručných popisů, které byly sestaveny na základě poznatků starých kultur:

 

1)

Čchi lze chápat jako tvořivý a formující princip spjatý se životem a všemi procesy, které charakterizují živé bytosti. Všechny formy života v přírodě jsou projevem čchi. Čchi je neviditelná substance a nehmotná síla, jejíž projevy jsou hmatatelné a zjistitelné smysly.

 

Čchi má svůj vlastní pohyb a rovněž oživuje pohyb jiných věcí. Plodí pohyb a horko. Čchi uvádí lidské tělo v život; jeho projevy se liší v závislosti na specifických funkčních systémech. Všechny tělesné a duševní činnosti jsou projevy čchi; smyslové vnímání, myšlení, cítění, zažívání, nervové vzruchy a rozmnožování.

 

Čínský ideogram pro čchi se skládá ze dvou komponentů: horní představuje „stoupající páru“ a dolní „rýžové zrno“. Pára, vystupující z hrnce, v němž se vaří rýže, symbolizuje pročištěnou esenci. Čchi je tedy sublimátem té nejjemnější hmoty. Nejjemnější esence potravy (potravinové čchi) a vzduchu (vzduchové čchi) se v lidském těle spojují v jeden celek, čisté či pravé čchi. Ochranné čchi (wej-čchi) je schopnost adaptovat se na vnější vlivy, jako např. počasí, nebo schopnost mobilizovat odolnost vůči choroboplodným mikroorganizmům a škodlivým substancím v okolí.

 

Čchi je prostředek, jímž se lidský organismus vyživuje, přeměňuje a předává dále.

(Harriet Beinfield a Efrem Korngold - 3)

 

2)

„Čchi je čínský termín pro kosmickou energii, která se vyvíjí (nejvíc) ze slunce a která představuje v lidském těle negativní/pozitivní (jin-jang) polaritu. Manipulace s ní podléhá léčení akupunkturou a rovněž čínskému jogínskému systému čchi-kung, jehož cílem je (podobně jako v józe kundalini), prostřednictvím čaker zvýšit čchi a dosáhnout osvícení či magických sil. Pojem čchi je podobný pojmu hinduistické prány: je to v podstatě stejná energie, která protéká ,tělem´ Země a jasně v jejím či lidském těle ukazuje uzlové body (např. jaké jsou v Chartres).“ (Stuart Gordon - 5)

 

3)

Tradiční čínská medicína používá termínu "čchi" k označení životní síly - vitální energie, která je nezbytným předpokladem života. Zjednodušeně lze říci, že čchi je kombinací prvotní energie obsažené v ledvinách s energií vdechovaného vzduchu a konzumované potravy.

Její teorie je do detailů rozpracována hned na začátku knihy Su-wen v kapitole nazvané "O úloze přírody v dávných dobách". Pojednání o ní začíná takto:

"Dávní mudrci učili obyčejné lidi, že je potřeba se včas bránit škodlivým vlivům, které způsobují nemoci, že je potřeba zachovávat klidnou a čistou mysl a odstranit z ní všechny rušivé myšlenky, aby životní síla, pravá čchi, mohla nerušeně proudit a duch i esence se uchovávaly uvnitř. Takto potom nemoci neměly proč vzniknout. Mysli těchto lidí byly ztišené, žádostí měli málo, srdce pokojná a bez chtivosti, jejich těla měla dostatek pohybu, ale nebyla přetěžována, čchi měli harmonickou, a mohli proto žít podle svých přání a naplňovat je. Každé jídlo se jim zdálo chutné, všechny šaty se jim zdály krásné, radovali se ze svých zvyků a obyčejů, a vrchnost a obyčejný lid se k sobě nechovali nevraživě. Za ničím se žádostivě neotáčeli, nic nedokázalo poblouznit jejich srdce. Ani moudří ani hloupí, ani schopní, ani méně schopní se nepachtili za věcmi, a všichni žili v souladu s Cestou. Protože plně pochopili a osvojili si pravý život a nedovolili vnitřním ani vnějším rušivým vlivům, aby jim škodily, mohli se dožívat sto roků bez toho, že by jejich pohyby ochably."

Již tento úryvek naznačuje, jaký význam a důležitost Číňané vitální energii přisuzují a jakou pozornost věnují jejímu množství, kvalitě, proudění, doplňování…

Teorie životní síly a další související problematika jsou značně rozsáhlé, a proto se pokusím o stručné shrnutí podle mého názoru toho nejpodstatnějšího:

 • Čchi - životní energie je základem veškerého života. Projevuje se jak na úrovni materiální, tak nemateriální. Z pohledu tradiční čínské medicíny je materiální formou energie čchi např. krev, hleny, nečistoty a odpadní látky z metabolických procesů. Nemateriálním projevem čchi je mysl - duše a duch.

 • V člověku se vitální energie čchi transformuje z esence ťing , hmotné podstaty života. Ta je zásobárnou lidské, tělesné čchi. Tvoří se spojováním vdechované čchi vzduchu, esence potravy, plodivé síly a krve. Čchi je povahy jangové, ťing jinové.

 • Čchi jako primární životní síla člověka vzniká spojením prenatální esence otce a matky, která ve svém těle zárodek vyživuje vlastní prenatální esenciální čchi, obsaženou v její krvi a čchi. Transformací těchto zdrojů dochází k vytvoření vlastní čchi, která se nazývá také prvopočáteční resp. vrozená čchi. Ta se uchovává v ledvinách a tvoří tam prenatální čchi člověka.

 • Po narození se musí každý jedinec začít starat sám o sebe tím, že si vytváří vlastní postnatální vyživující esenci, kterou získává z tekuté i tuhé potravy trávením a jejím spojením s tzv. čistou čchi představovanou vdechovaným vzduchem.

 • Čchi lze popisovat a třídit z různých hledisek. Obecně však v lidském těle plní funkci hybné síly, funkci zateplovací, transformační, vyživující, zadržovací a ochrannou.

 • Čchi se v těle neustále pohybuje. Stoupá, klesá, vstupuje a vystupuje. Bez přestání tělem cirkuluje. Její kvalita i množství se mění dle denní doby, věku, ročního období, stavu mysli i dalších faktorů. Obíhá systémem ťing - luo, zjednodušeně popsaným 12 řádnými a 8 mimořádnými drahami (ťingy), 12 odbočkami řádných drah (luo) atd. Dráhy jsou hlavními cestami, které spojují vnější a vnitřní i horní a dolní části lidského těla a náleží vnitřně k interním orgánům. Luo jsou odbočkami drah a jsou rozvedeny na povrch celého těla. Existují ale i samostatné body süe.

 • Hlavními úkoly ťing - luo jsou transport čchi (všeobecně chápané jako proud energie těla) a krve, regulování funkcí vnitřních orgánů a tkání a propojení všech základních substancí, orgánů a tkání jako celku.

  (wudang.cz – 6)

 

4)

„Prána - (v dévanágarí प्राण) je sanskrtské slovo a znamená dech. Je odvozené od kořenu prá, plnit nebo proudit. Podle hinduistické mytologie představuje prána všechny proudy vitálních životních energií dohromady a staví se na stejnou úroveň s Vájuem, hinduistickým božstvem větru. Ostatní čtyři jsou: apána, udána, samána a vjána. Podle ájurvédy proudí tyto energie tělem člověka, ovládají všechny vitální psychologické a fyziologické procesy, jsou odpovědné za neustálý oběh krve a mízy v organismu, dostávají se do těla kontrakcemi srdce a dýchací soustavou a jsou dopravovány do všech buněk, kde vzniká tzv. buněčné dýchání.

 

Prána tedy představuje životní energii, kterou potřebuje každý živý organismus, aby byl schopen fungovat na fyzické úrovni. Tyto životní proudy se setkávají v sedmi čakrách, které jsou mezi sebou propojeny soustavou energetických kanálů, tzv. nádi. Jogínské techniky, které podporují tyto tělesné a duchovní proudy životních energií se nazývají pránajáma.

(Wikipedie – 7)

5)

Životní energii Čchi můžeme probudit meditací („vyprázdněním“, „ukolébáním“, vytržením mysli), hypnózou, sugescí (psychoenergosugestologicky) nebo prací s energií v energetických bodech, centrech, drahách a dalších uzlech éterického těla. Je zjevné, že tento „energetický“ model práce s energoinformací pracuje s tou její složkou, která se nejvíce přibližuje představě klasické energie, a to s její formou (aspektem), kterou fyzik zná jako tečení potenciálu čili proudu pomyslných či reálných částic. Tím se taoistický přístup liší od metod, které s energoinformací pracují jako s energetickým vyzařováním, šířením energie prostorovými kulovými vlnoplochami (včetně technik rezonance, které jsou pravděpodobně pro šíření energoinformace potenciálně dominantní) a od metody přímého energoinformačního programování, pracující spíše s informačním (informačně-psychotronickým) aspektem energoinformace a od metod oficiální medicíny pracujích s „informačními terapiemi“ na základě informačně-psychologického a informačně-biologického ovlivnění organizmu. Cituji:

 

Meditace je vlastně uklidnění mysli. Většina meditačních technik, které se dnes používají, uklidňují mysl pomocí dvou základních přístupů. První je přístup zenu - „sedět tiše“ proti prázdné zdi, dokud se mysl nevyprázdní. Sedíte až do okamžiku čistého uvědomění, i když to potrvá 20 let. Druhý je přístup mantry, kdy mysl ukolébají do spánku zvuky nebo představy. Po tisících opakování začne tělo vibrovat na vyšší frekvenci a meditující si uvědomí, že mimo senzorických funkcí jsou ještě vyšší energie.

 

Esoterický taoistický přístup je odlišný. Není závislý na naprosté absenci proudu myšlenek. Místo toho tento systém zdůrazňuje obíhání energie zvané čchi uvnitř těla po určitých drahách. Tyto dráhy pomáhají zaměřit čchi – známou také jako prána , síla spermatu nebo vajíčka, teplý proud, síla kundalíní – k vyšším centrům energie – čakrám. Tajemství oběhu této čchi se po tisíce let udržovalo v Číně, kde neobyčejně vylepšovalo zdraví a žití.

 

Ale co je tato čchi a odkud pochází? Čchi je samotná prvotní životní síla. V životě člověka začíná proniknutím spermatu do vajíčka. Z tohoto původního spojení se rozvíjí nová, nesmírně složitá lidská bytost. „Čchi“ je neustálý proud energie spojující různé tkáně, orgány a funkce mozku do sjednoceného celku – osoby. Čchi také tuto osobu spojuje s jejím okolím. (Konec citace; Mantak Chia - 8)

6)

Také pojmy mája, líla a karma měly nebo dodnes mají i význam související s vlivem vesmírných (tvůrčích a osudových) sil a energií (cituji 7 odstavců):

 

Základním a ustavičně se opakujícím tématem hinduistické mytologie je stvoření světa sebeobětováním Boha - „obětování se“ v původním smyslu „odevzdání se“ - čím se Bůh stává světem, který se nakonec znovu stane Bohem. Tato tvořivá činnost božského se nazývá líla, božská hra, a svět je považován za jeviště této božské hry.

 

Mýtus o líle má – jako většina hinduistické mytologie – silnou magickou příchuť. Brahma je velký čaroděj, který se transformuje na svět a tento skutek vykonává svou „magickou tvořivou silou,“ co je v Rgvédě původním významem máje. Slovo mája, které je jedním z nejdůležitějších termínů indické filozofie, během staletí mnohokrát změnilo svůj význam. Místo „moci“ či „síly“ božského herce a čaoděje začalo označovat psychický stav každého, kdo je pod vlivem magické hry. Pod vlivem máje zůstaneme tak dlouho, dokud se necháme šálit miriádami podob božské líly vydávajících se za skutečnost a nepochopíme jednotu Brahmy, která je základem všech těchto podob.

 

Mája tedy neznamená, že svět je iluze, za kterou je často mylně považován. Iluze spočívá jen v našem pohledu na věc, když si myslíme, že tvary a struktury, věci a události kolem nás jsou pravou podobou přírody, místo toho abychom si uvědomili, že jsou to představy našich vše měřících a kategorizujících myslí. Mája je iluzí, když považujeme tyto představy za skutečnost, když zaměňujeme mapu za území.

 

Podle hinduistického pohledu na přírodu jsou vlastně všechny její podoby relativní, plynoucí a ustavičně se měnící májou, vyvolanou velkým čarodějem božské hry. Svět máje se neustále mění, protože božská líla je rytmická a pohyblivá hra. Dynamickou silou této hry je karma, další mimořádně důležitý pojem indické mystiky. Karma znamená „čin“. Je to aktivní princip hry, celý vesmír v činu, kde je vše se vším dynamicky spojeno. Jak říká Gíta: Karma je tvořivá síla, z které pochází život všech věcí.

 

Význam karmy, podobně jako máje, sestoupil z původní kosmické úrovně na lidskou úroveň, kde získal psychologický smysl. Dokud je náš pohled na svět roztříštěný, dokud jsme pod vlivem máje a domníváme se, že existujeme odděleně od našeho okolí a můžeme konat nezávisle, jsme spoutáni karmou. Vysvobodit se z pout karmy znamená uvědomit si jednotu a harmonii celé přírody, včetně sebe a podle toho konat.

 

Gíta se v tomto bodě vyjadřuje velmi jasně: Všechny děje jsou uskutečňovány v přírodě v čase vzájemným proplétáním přírodních sil, ale člověk si v sobeckém sebeklamu myslí, že on sám tvoří děj... Ale člověk, který zná vztah mezi silami Přírody a ději, vidí, jak některé síly Přírody působí na jiné síly Přírody, a nestává se jejich otrokem.

 

Vysvobodit se z vlivu máje - prolomit karmická pouta - znamená uvědomit si, že všechny jevy, které vnímáme svými smysly, jsou součástí té stejné skutečnosti. Znamená to poznat, konkrétně a osobně, že všechno - včetně nás samotných – je Brahma. Toto poznání se v hinduistické filozofii nazývá mokša, čili „vysvobození“, a je samou podstatou hinduizmu.

(Frotjof Capra - 9)

 

Hinduisté se s dnešními fyziky i záhadology shodnou v jednom – dnešní materialistické fyziky nevytváří dostatečně širokou scénu pro pochopení všech zákonitostí a souvislostí, a to jak na úrovní fyzikální (kosmické), tak biologické (organicky systémové) a psychologické či sociologické. Vidíme sice, že např. zákon karmy si mnohdy vystačí i s velmi „přízemními“ prostředky (např. když člověk, který je tvrdý na své zaměstnance a příbuzné, je stejně tvrdý i na své tělo, a to mu ještě za jeho aktivního života přestane sloužit), ale současně cítíme další mocné vlivy, pro jejichž nositele nám materialistická fyzika neposkyzuje ani základní interakční prostor. Také základní fyzikální výzkum dochází tak říkajíc k výzkumné objednávce zákona interakce nemateriálních forem, jako i prostoru pro tyto interakce. Zatímco mikro i makrovesmír jakési pozůstatky vícerozměrného prostoru vykazují, náš lidský svět se z fyzikálního pohledu jeví jako neskutečně plochý, a je jasné, že pokud se parametry našeho světa někde někdy nečekaně sbližují, komunikují a dýchají spolu, jde spíš o pseudofyzikální, pseudorelativistický, relativně nemateriální hyperprostor, v němž více jak materiální obsahy našeho světa komunikují jeho formy. Zdá se, že i kdyby v objektivní realitě tento hyperprostor formálního pole a morfické rezonance neexistoval, matematická fyzika by si ho musela osvojit pro jeho velkou názornost a praktičnost. A základní fyzikální výzkum se už mnohokrát přesvědčil, že to, co je užitečné a pravdivé (byť na počátkujen z hlediska matematiky), bývá nakonec i objektivně reálné, pevnou (třebaže ne vždy materiální) součástí objektivní reality.

 

Z hlediska teorie parafyzikálního hyperprostoru (což je jen jiný název pro teorii formálního pole či teorii morfické rezonance) se i na gravitaci můžeme dívat jako na formální pole hmotnosti. Gravitace je ukázkovým příkladem jevu, který bez použití přídavných časoprostorových rozměrů nedokážeme pochopit. Můžeme použít na jedné straně teorii strun, v němž je prostor redukován či zmožován ve velmi malém průřezu podél dráhy páru gravitonů dvou přitahujících se těles a na druhé straně představu pomocného hyperprostoru, v němž vzájemně interferují formální pole hmotnosti obou těles, která jsou vzápětí ovlivňována výsledným obrazcem. Samozřejmě, že vliv obrazů (odrazů a interferencí) formálního pole musí patřit k velmi slabým silám, vždyť jde jen o jakýsi stín stínu naší reality, jen o hru a interferenci forem, nicméně právě gravitace ukazuje, jak k mocnému nakupení tohoto vlivu může dojít.

 

Představa skrytého interakčního hyperprostoru nám umožňuje také pochopit, proč léčivá bioenergie – nositel účinku energoterapie – může mít charakter energie i informace, tekoucího potenciálu i vlny, reálné síly i léčebného (skoro jen počítačově virtuálního) programu. Ve skutečnosti jde o léčebné vibrační struktury vzniklé interferencí formálních odrazů informačního systému léčícího a léčeného. Tečení energetického potenciálu při energoterapii je tedy spíš zdánlivé, podobně jako stále se zvětšující žížalka běhající v jedné počítačové hře. To ale neznamená, že léčený systém na takový podnět neodpoví, pokud komunikuje na stejné úrovni.

 

Energoinformace – aktuální zdroje a hypotézy

 

Energoterapie – historické zdroje

 

Energoterapie – aktuální zdroje a hypotézy

Energoterapie je aktuální či potenciální součástí např. fyzioterapie, psychosomatiky (celostní medicíny), neurologie, psychiatrie, reprodukční medicíny, a dalších medicínských disciplín, resp. jejich alternativní oblasti, úzce souvisí s mnoha jinými terapiemi jako např. reflexní terapií (akupresura, akupunktura), masážemi, haptickými terapiemi (orofaciální stimulace, taktilně-haptická stimulace, bazální stimulace, léčba pevným objetím), s některými psychoterapiemi, sugestologickou léčbou, homeopatií, fyzikální léčbou (magnetoterapie, různé formy terapie elektrickým proudem, elektrickým výbojem, vodoléčbou, různými formami „nabíjení se“ v přírodě (objímání stromů, chození v rose, válení sudů, sluneční terapie), fototerapie (terapie světlem) a balneoterapie. Energoterapie potenciálně zasahuje do všech medicínských oborů, protože vnější i vnitřní energoinformace (čchi) a energoinformační systémy člověka také ovliňují všechny systémy lidského těla. Je až neuvěřitelné, jak se tradiční činská medicína přiblížila nenjnovějším poznatkům základního fyzikálního výzkumu a alternativní vědy (cituji):

 

Bioenergetická hygiena a základní zásady a terapie

Lidé se připravují o energii zbytečně sami. Stačí se lehce osprchovat nebo v koupeli jen sedět a polévat se nebo si dát každý den aspoň teplou koupel nohou (nebo se projít naboso v raní rose) a hodně "opotřebované energie" odejde, čím podpoříme svůj energetický systém. Naopak, když v koupeli delší dobu ležíme, odejde i část "energie z podstaty" a ještě si, pokud je koupel teplejší než 37 stupňů, můžeme oslabit srdce a imunitu. (Při plaváni tyto ztráty nejsou výrazné, protože činnost svalů bioenergii zřejmě doplňuje. Ale jít si po hodině plavání ještě sednout do perličkové koupele nebo si nechat aplikovat např. bahenní zábal, není rozumné a může to člověka připravit o kritické množství bioenergie.) Pokud v koupeli sedíme, měla by sahat nejvíce na jednu dlaň nad pupek. Příliš horká koupel nohou zase narušuje drobné cévy. Pokud si každý den nejen sprchujeme, ale i mýdlem omýváme oblast páteře, můžeme se připravit o cenné minerály z této oblasti a zapříčinit jejich kritický nedostatek v pýteři a míše a tím narušit i činnost důležitých energoinformačních systémů těla.

O hodně bioenergie nás připraví špatné životní prostředí, těžké kovy, hádky, stresy, nedostatek spánku, kvalitní stravy, makro i mikroživin, relaxace, otužování, pevného režimu a pohybu, nadměrná konzumace alkoholu a závadné potraviny.

Káva některé energoinformační a jiné zdroje posiluje a aktivizuje (energetizuje) a jiné oslabuje. Zejména lidé přecitlivělí na kofein by se měli jeho zdrojům (káva, čaj, čokoláda, kakao, guarana, nápoje a léky s kofeinem aj.) vyhýbat. Na začátku některých onemocnění (např. u chřipky, zápalu plic aj.) je možné narušením energoinformační výměny (komunikace) mezi buňkami pomocí některých alkaloidů/drog jako je např. i kofein zpomalit a oslabit nástup nemoci.

Pokud někoho masírujeme, každých 20 minut si na jednu minutu ponoříme ruce až po lokty do vody, aby nás nezatížila jeho "odpadní a patologická energie". Někteří léčitelé si opalují ruce nad plamenem. Podobný účinek má i „sluneční lázeň“ nebo aplikace UV-lampy.

Příliš velká konzumace alkoholu narušuje nejjemnější, tvůrčí energoinformační systémy těla (síly siddhi), takže člověk se mění v jakýsi druh robota. I malá konzumace alkoholu narušuje pravděpodobně cca na 48 hodin jasnovidnost. Alkohol je velký lék, ale musí se to s ním umět. Lidé se sklonem k závislostem (zejména k závislosti na alkohol, která je často geneticky daná) by se mu měli zcela vyhýbat.

Mezi bioenergeticky závadné potraviny patří potraviny smažené (zejména na přepáleném oleji), zatížené plísní (to se do určité míry vztahuje i na některé prošlé potraviny, možná i na sojovou omáčku, plísňové sýry, víno z bortrytického sběru a tokajské víno – ani s těmito potravinami „s ušlechtilými plísněmi“ se to nemá přehánět.), individuální alergeny (často mléko, pšenice, stále častěji i kukuřice), potraviny zatížené postřiky, pro někoho i potraviny s kofeinem. Nepřeháníme to s konzumací tučných potravin, řepného a třtinového cukru a fruktózy. Ovoce a zeleninu jíme čerstvé, skladováním z nich bioenergie mizí a zvyšuje se přítomnost plísní.

Hodně bioenergie mají (coby pohlavní orgány) čerstvé květy rostlin, takže není většinou na škodu přidat do salátu a jiných druhů jídel květy lichořeřišnice, dýně, divizny, měsíčku, růže, slezu, petrklíče, zvonků a jiných jedlých a léčivých druhy. Bioenergii nám vylepší i mladá vojtěška (např. rozmixujeme s trochou medu a vody jako nápoj), různé čerstvé natě (petržel, celer, pažitka) a travička (pšeničná, ovesná, psárka aj.)

Část lidí je velmi vnímavá na nedostatek iontů (klimatizace), suchý vzduch, průvan nebo obsah umělých a vlněných vláken v oděvu a vůbec elektrostatický náboj. Ukazuje, že přeci jen mohou škodit mobily, mikrovlnky, radiový a televizní signál, rušivé impulsy automobilové svíčky a některé další formy elektrosmogu.

Škodit mohou i hluk a některé zvuky, včetně některých druhů hudby, a to někdy i těch, které se nám „líbí“.

Z léků škodí naší energii někdy např. ty narušující činnost jater a ledvin. Zejména, když je jíme dlouhodobě a po hrstích.

O mnoho bioenergie přijde člověk narušením kondice páteře a činnosti žaludku, slinivky, štítné žlázy, sleziny, jater, ledvin, žlučníku nebo odstraněním některých orgánů. Zlepšovat svou finanční situaci prodejem svých ledvin, krve nebo krevních derivátů nedoporučuji.

Snažíme se neškodit ani svému střevu (vyhýbáme se drcenému pepři a - pokud nám nedělá dobře - pepři vůbec, cibuli, čočce, fazolím a jiným potravinám, které nás nadýmají nebo jinak dráždí trávicí systém. Někdy stačí jen poraviny správně upravit – např. z čínského čaje používat jen „druhák“, čočku používat loupanou nebo ji míchat s bramborovou nebo cizrnovou kaší, cibuli před použitím nakrájet a vyluhovat ve vodě atd.) Nezapomínáme, že kondice střeva má vliv např. i na pleť a srdce a zlepšujeme ji např. vyšší konzumací vlákniny (jablka, zelí, zeleninové saláty aj.), suplementací mikroflory aj.

 

O mnoho energie nás připraví i nevhodný partner. Někteří lidé jsou např. duchovně na tak nízké úrovni, že za desítky let trápení se s nimi, postoupí jen o malý krůček. Proto se snažme hledat si partnera na své úrovni. Podobně je to často i s lidmi duševně nemocnými, závislými na alkoholu, drogách apod. Výsledky dobré snahy jim pomoci jsou většinou bídné. A mnoho lidí se ani léčit či postupvat výš nechce, je třeba na ně působit nepřímo, hledat různé motivace nebo se za ně aspoň modlit - i to pomáhá. Ale nechtějme někoho léčit tak, že ho přijmeme za partnera. To funguje málokdy.

 

Různé léčebné školy energoterapie

A) Akupunktura a další formy reflexní terapie umožňující pracovat s energiemi (akupresura, moxování aj.)

B) Balneoterapie (některé terapie pracují vědomě nebo mimoděk s energoinformací - chození v rose, masáže, vodoléčba, magnetoterapie, léčba pomocí zvířat, fytoterapie)

C) Čchi-kung

D) Léčebné tahy podle Džuny Davitašviliové

E) Esoterní lékařství

F) Léčebné tahy (mesmerizace, magnetizace) a komplexní terapie podle F. A. Messmera. „Mesmerismus, učení F. A. Mesmera založené na předpokladu, že v těle zvířat a lidí se vyskytuje síla podobná magnetismu; též léčebný proces obnovy energetické rovnováhy na základě přenosu této síly zejm. pomocí magnetických tahů fascinace, hypnózy a sugesce.

J) Jóga

L) Ling-čchi (japonsky Reiki)

M) Masáže pracující vědomě nebo mimoděčně s energiemi (např. míčkování)

P) Různé školy přikládání rukou (staroegyptská, starořecká, různé čínské taoistické, japonská - ling-čchi - podle Mikao Usuima)

http://qigong.webnode.cz/news/historie-umeni-prikladani-rukou/

R) Reiki (japonsky ling-čchi)

Slovo Reiki pochází ze dvou japonských slov. „Rei” znamená univerzální. Slovo „Ki” znamená životní energie. Doslovný překlad z japonštiny je univerzální vševesmírná energie.
   Reiki je prastará léčebná metoda. Ki proudí fyzickým tělem skrze tzv. čakry a meridiány. Volný a rovnoměrný proud Ki je podmínkou zdraví. Nemoc znamená porušení toku energie.
   Ošetření Reiki způsobí, že Rei zhodnotí, kde je narušen proud energie a následně tam nasměruje léčivou energii Ki. Reiki čistí, zprůchodňuje a léčí energetické dráhy.
   Reiki je mocná i jemná, a při ošetření nejenom zvýší vaši energii, ale dodává vám příjemný a láskyplný pocit.
   Reiki zvyšuje účinnost všech ostatních terapií, redukuje nežádoucí vedlejší účinky dléků a chemoterapie, zkracuje dobu léčení, snižuje, nebo odstraňuje bolest.
   Reiki je účinný systém k uzdravování a podpoře duchovního a duševního růstu Doplňuje klasickou medicínu všude tam, kde tato nedokáže sama vyléčit lidi či zvířata, ovšem nechce ji prohlásit za zbytečnou. (Z Internetu – 2)

T) Tai-chi

 

Zdroje:

1 - http://www.volny.cz/mukarov-sko/cl_o_dracich_zilach.htm

2 - http://www.knivic.unas.cz/fyzioterapie/reiki.htm

3 - Harriet Beinfield a Efrem Korngold: Průvodce čínskou medicínou, Nezávislý novinář, Praha 1996

4 - http://zpravy.idnes.cz/celostni-medicina-v-cr-06g-/domaci.aspx?c=A130210_204113_domaci_ert

5 – Stuart Gordon: Paranormální jevy – ilustrovaná encyklopedie, BETA – Dobrovský a Ševčík, Praha a Plzeň 1997

6 - http://www.wudang.cz/cinska-cviceni/cchi.php

7 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1na

8 - Mantak Chia: Tao a léčivá energie, Pragma. Praha 1996 

9 - Fritjof Capra: Tao fyziky, Gardenia, Bratislava 1992

 

Vysvětlivky a poznámky

 • Tato studie je otevřená a bude dále doplňována

 • Kosmopsychoenergosugestologie – termín Albera Ignatěnka

Darius Nosreti

Poslední články autora

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora