Jak se chránit před blbostí

středa 13. únor 2013 17:12

 Část 2.: Blbost individuální

„Kdo je moudrý? Ten, kdo se dovede od každého něčemu přiučit. Kdo je mocný? Kdo se vždy ovládne. Kdo je bohatý? Ten, kdo je spokojen. A kdo je to? Nikdo.“
Benjamin Franklin

Když se zamyslíme nad lidskou blbostí, zjistíme, že do ní – jako řeky do nekonečného moře - ústí celá řada lidských nedostatků, a co víc, že často i totéž chování jedni označují za chytré a druzí za hloupé. Někdy dokonce i témuž člověku ta stejná věc, osoba, intituce, kniha či film připadají jednou dobré a jednou hloupé. Je vůbec možné se zavděčit všem a nebýt pro někoho aspoň jednou v životě blbem?

„I ten největší filosof se často nějaké blbosti neubrání.“
Jaroslav Hašek

Dala by se sestavit přehledný systém hlouposti, abychom jí mohli lépe rozumět nebo ji dokonce měřit?

„Často mě rmoutí myšlenka, že pro genialitu existuje hranice, kdežto pro hloupost nikoliv.“
Alexandre Dumas mladší

A není náhodou někdy blbost jen docela chytrou taktikou? Nebyl dobrý voják Švejk vlastně mazaný? Cituji:
Nápad napsat knihu o dobrovolníkovi, který je lehce slabomyslný, dostal Jaroslav Hašek již roku 1911, když si po příchodu z hospody napsal na kousek papíru slova: „Pitomec u kompanie“. Pod tím bylo možno rozluštit ještě jednu větu: „Nechal se vyšetřit a kvůli blbosti superarbitrovat“. V duchu svého přesvědčení, že na militantní Rakousko-Uhersko (a na jakýkoliv totalitní systém vůbec) nejlépe platí pitomec, který obrátí blbost představitelů takovéhoto systému proti nim samým, vydal pak Hašek roku 1912 knihu Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky. Švejkova pitomost však již tehdy byla poněkud odlišná od pitomosti běžného blbce. Švejk dokázal vrhnout na důstojníka takový „dětský jasný pohled“, že důstojník nevěděl „má-li se smát či zlobit.“. Švejkova blbost tak dokázala nejen odzbrojit, ale přimět i k zamyšlení nad sebou samým.
(Wikipedie - 1)

Říká Hašek o Švejkovi, že je nevinný, aby vyjádřil tutéž nevědomost, tutéž slepotu vůči vlastnímu jednání? To, že provádí "něco tak hrozného, že se nikdy nesmí dozvědět, co to bylo"? Švejk je prorok stejně jako antiprorok. Prorokuje rozpad dějin, rozpad individuální odpovědnosti a totožnosti subjektu vůbec. Prorokuje však tím, že zrcadlí. Snímá z druhých blbost tam, kde Kristus snímal hříchy. Bere ji na svá ramena a vykupuje vlastní nevinností - nevědomostí.
(Sylvie Richterová – 2)

Někdy stačí umět následky své blbosti rychle napravit nebo aspoň zakrýt:

„Hloupý není ten, kdo se dopustí hlouposti, ale ten, kdo svou hloupost neumí zakrýt.“
Baltasar Gracián

Blbost často dokáže i léčit - zmenšit následky stresu a vůbec nepříznivého tlaku okolí:

„Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.“
V. Komárek

Pro analýzu lidské blbosti si zkusme nejprve uvést pár příkladu chování, které jsme někdy označovali jako blbé:
1) Sociální idiocie – člověk například chce vyhovět veřejnému zájmu a udá členy své vlastní rodiny, své přátele, známé či třeba svého vlastního prezidenta.

"Já si myslím, že to je blbost," komentuje angažovanost Tomia Okamury Miroslav Antl. "Nevidím tam žádnou rozumnou argumentaci," řekl on-line deníku TÝDEN.CZ na Okamurovu snahu žalovat prezidenta republiky za velezradu. (- 3)


2) Emocionální idiocie – člověk např. nedokáže být empatický, nedokáže se identifikovat např. s osobou, kterou týrá a je mu tedy úplně jedno, že jeho bližní trpí. Zdá se, že některé situace bez účasti citu nelze správně vyhodnotit nebože cit v nich hraje dokonce prim.

Cit se ve mně probudil dříve než myšlenka. Nic jsem nechápal rozumem, všechno jsem cítil.
Ludwig van Beethoven

"Jestliže jsi odvážný, poslouchej své srdce.
Jestli jsi zbabělec, poslouchej hlavu,
ale ráj není pro zbabělce.
Ráj otvírá své dveře pouze odvážným".
Osho

„Inteligence myšlenková není ničím bez inteligence srdce.“
Romain Rolland

3) Intelektuální idiocie – je nejzřetelnější formou pitomosti, dá se poměrně snadno vytestovat – a můžeme ji měřit např. pomocí IQ.

"Klíčem ke správnému rozhodování nejsou znalosti. Je jím pochopení souvislostí. Ve znalostech se topíme, ale rozumíme máločemu."
Malcolm Gladwell

Čím podrobněji ale budeme jednotlivé druhy lidské pitomosti zkoumat, tím bude zjevnější, že mezi blbostí, průměrností a vítečností neexistuje ostrá hranice a že v každé kategorii blbosti existuje řada výjimek a nejasností. Je např. jasné, že přeci jen existuje míra závažnosti přestupku, kdy již udání člena rodina nebo třeba i vlastního prezidenta nemůžeme považovat za nedostatek sociální či jiné inteligence. Že existují i situace, kdy i přemíra shovívavosti může být jednotlivci, rodině, komunitě i celé společnosti na škodu. A že je nesnadné např. příslušníka nějakého primitivního kmene považovat za pitomce jen proto, že má velmi rozsáhlé vědomosti a schopnosti zaměřené pro řešení zcela odlišných životních situací, než jsou ty naše. Zdá se dokonce, že totéž chování bude vyznívat jako pitomé nejen podle jeho podstaty a základních souvislostí, ale i podle místa a času, širších souvislostí kulturních, ekonomických, politických a sociálních. Ano, někdy i jen „pouhá“ odlišná kulturní tradice, pouhá zvyklost určuje, kdo bude pitomcem.

A kdy jsou naivita či schopnost věřit a důvěřovat pitomostí a kdy zdrojem čistoty a síly a předpokladem morálního vítězství?

„Bůh byl mou prvou myšlenkou, rozum druhou, člověk mou třetí a poslední.“
Ludwig Feuerbach

A kdy je moudřejší přednostně rychle jednat, a kdy nejprve si vše důkladně rozmyslet?

"Celý problém světa spočívá v tom, že blázni a fanatici si jsou vždy tak jisti sami sebou a moudřejší lidé jsou vždy plni pochybností."
Bertrand Russell

A jaké následky mohou být konečným vysvědčením za naši pitomost? Nepoznáme lidskou blbost, podobně jako zlo, nejlépe po jeho ovoci? Mnoho činů, které vzhledem ke krátkodobým kritériím vypadaly jako rozumné a člověku prospěšné, s odstupem doby přinášejí zmar a beznaděj. Dát lidstvu do rukou jadernou energii – ten nápad hodnotí stále víc rozumných lidí jako blbost korunovanou. A nebude to jednou zánik naší osoby, naší rodiny, rodu, vlastí, přírody či lidstva, které rozhodnou o naší blbosti? A bude to skutečně znamenat, že vše, co jsme dělali byla jen pitomost?

Při osobním zániku, osobní oběti je míra blbosti nejdiskutovanější. Vždyť příroda nás naprogramovala spíš jako prostředek než účel, spíš jako rostlinu, jejíž hlavním posláním je předat své geny. Takže „blbost“ při obětování se věci, rodu, národu či lidstvu je z hlediska Matky Přírody zcela minimální. Ta za hloupého považuje spíš toho, kdo své egoistické cíle nadřadí přežití, zdraví a síle svého rodu.

"Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý."
Seneca Lucius Annaeus

Při hodnocení blbosti je evidentní, že hlupák, který mčí nebo aspoň zbrkle nekoná, může ve výsledku působit moudřeji než ukecaný a unáhlený inteligent. „Mlčeti stříbro, mluviti zlato,“ říká české přísloví.

Hovoř jen to, co je potřebné, a řekni jen polovinu svých myšlenek.
Alexandre Dumas starší

„Hloupý není ten, kdo se dopustí hlouposti, ale ten, kdo svou hloupost neumí zakrýt.“
Baltasar Gracian y Morales

„Jsi-li blbej, nepij, projeví se to.“
Jan Werich

Ale často si člověk připadá jako pitomec právě když neřekne nebo neudělá vůbec nic:

„Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“
Móhándás Karamčand Gándhí

„Co je člověk, když žije jenom proto, aby spal a jedl? Nic víc než zvíře, nic víc. Ten, kdo nám dal tak velkou schopnost myslet, nazírat věci minulé i příští, zajisté nechtěl, aby božský rozum v nás zahníval a tlel.“
William Shakespeare, Hamlet

„Jesliže četba nemá vliv na náš život, činy a myšlení, pak je škoda číst.“
Anton Pavlovič Čechov

A kdy je hloupé rozbíjet si na cestě za poučením svou vlastní hlavu? Nejspíš vždy, když jsme se mohli poučit na chybách druhých nebo když trpíme jen za svou lenost přemýšlet.

„Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší; za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí, a za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.“
Konfucius

Kdy je hloupostí měnit staré pořádky a kdy naopak konzervovat minulost?

"Problém není v nedostatku víry v nové nápady, ale v neschopnosti odejít od těch starých."
John Maynard Keynes

"Někdy musíme tak trochu umřít, abychom mohli naplno žít."
Rosita Perezová

Přísloví Indiánů z kmene Dakotů zní: "Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!"
Nicméně v profesionálním životě často prosazujeme jiné strategie, podle kterých se v takovéto situaci pokoušíme jednat:
* obstaráme si větší bič
* vyměníme jezdce
* říkáme: "Vždyť ten kůň vždycky jezdil."
* založíme pracovní skupinu pro analýzu koně
* navštívíme jiná místa, jak se tam jezdí na mrtvých koních
* zvýšíme standard kvality pro jízdu na mrtvém koni
* vytvoříme task force pro oživení mrtvého koně
* vypracujeme srovnávací přehledy různě mrtvých koní
* upravíme kritéria, podle kterých se určuje, zda je kůň mrtvý
* zaplatíme externí specialisty, aby jezdili na mrtvém koni
* zapřáhneme pár mrtvých koní k sobě, aby se jim lépe táhlo
* prohlásíme, že žádný kůň nemůže být natolik mrtvý, aby se na něm ještě nedalo chvilku jezdit
* po poradě s veterinářem zakoupíme něco drahého, po čem bude mrtvý kůň běžet rychleji
* vypracujeme studii, abychom zjistili, zda pro tento problém existují levnější poradci
* nasedneme na svého starého slabého osla a zamaskujeme ho mrtvým koněm
* nařídíme přesčasy a nosíme mrtvého koně sami
* restrukturalizujeme stáj a zdvojnásobíme příděly krmení
* prohlásíme, že mrtvý kůň byl už od samého počátku naším cílem
* povýšíme jezdce, pak si sedneme a počkáme, až se kůň sám zvedne
* budeme zapírat, že jsme kdy nějakého koně vůbec měli.


A touto internetovou moudrostí se pro dnešek rozloučíme.


1 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Osudy_dobr%C3%A9ho_voj%C3%A1ka_%C5%A0vejka_za_sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky

2 - Jasnozřivý génius a jeho slepý prorok, 1984
http://www.bezruci.cz/hra/svejk-off/
http://www.josefsvejk.cz/svejk_realita.htm

3 - http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/boj-o-hrad/okamura-jde-po-prezidentovi-reklamu-mu-dela-komunista_257899.html

takov.

Darius Nosreti

Poslední články autora

Žádný diskusní příspěvek dosud nebyl vložen.

Darius Nosreti

Darius Nosreti

Píši o všem kromě hitparád populární hudby, nových aut a fotbalu. (Více témat viz u mne na Facebooku.)

Hledač pravdy, obdivovatel přírody, zajatec krásy a vzpružovatel pokleslé demokracie

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

tento blog
všechny blogy